KVK Bilgilendirme

Kurumsal Bilgi Bankası

 • CALIBRONE CALL CENTER İLETİŞİM A.Ş.
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 •  
 • 7 Nisan 2016 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.
 • CALIBRONE CALL CENTER A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10.Maddesi ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerin işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerin toplanmasının yöntemi, hukuki sebebi ve diğer haklar ilgili sizleri bilgilendirmek amaçlanmıştır.
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI;
 • Şirketimiz düzenlemeleri ve uygulamaları kapsamında, yürüttüğümüz faaliyet ve hizmetler ile ilgili olarak, hizmetin sunulması ve sunulan hizmetin kalitesini arttırabilmek, mevzuattan doğan sorumluluklarımızı yerine getirebilmek, verilen hizmet sırasında yapılan talep ve şikayetleri  değerlendirmek, kişiler ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifasını sağlamak amacıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilen kişisel veriler toplanmakta ve işlenmektedir. Kanun uyarınca, onayınız doğrultusunda Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin kaydedilmesi, saklanması, değiştirilmesi, 3.kişilere aktarılması, açıklanması, sınıflandırılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemler Şirketimizce yapılabilecektir.
 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEBİ;
 • Şirketimiz, kişisel verilerinizi taraf olduğu sözleşmeler ve verilen hizmet kapsamında, sözlü, yazılı ve elektronik ortamdan, üçüncü kişilerden temin edebilmektedir. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve faaliyet sebebiyle irtibat halinde bulunduğumuz kişiler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari faaliyetini mevzuata uygun olarak en iyi şekilde yürütebilmek hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır.
 • KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI;
 • Şirketimiz,  ticari faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bu doğrultuda gerek verdiği gerek aldığı hizmetler kapsamında elde etmiş olduğu kişisel verilerinizi, mevzuata uygun olarak  yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ve proje ortaklarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, danışmanlık alınan kişi ve kuruluşlara, 3.kişilere ve yasal takip süreçleri ile ilgili resmi mercilere aktarabilecektir.
 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI;
 • Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektiği süre boyunca saklanmakta olup, başka bir gerekçe, hukuki ve sözleş mesel zorunluluk bulunmaması halinde, işlenme amaçları ortadan kalkmasından itibaren silinmekte ya da anonim hale getirilmektedir.
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER
 • Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen ve saklanan kişisel verilerinizin korunması Şirketimiz açısından önem arz etmektedir. Şirketimiz kişisel verilerinizin yetkisiz erişimi, bilgilerin ifşa edilmesi, hatalı kullanılması ve değiştirilmesine karşı gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Şirketimiz gerekli önlemleri almasına karşı ,sistemsel saldırı sonucu kişisel verilerin zarar görmesi halinde ,durumun derhal yetkili mercilere ve sizlere bildirileceğini taahhüt etmektedir.
 • KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİLERİN YASAL HAKLARI;
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesinde düzenlenen ve aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olarak Şirketimizden talep edebilirsiniz.
 • Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • haklarınız bulunmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi 3. Kat Kızılay/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi info@CALIBRONEcc.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
x

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

Sizi; her açıdan geliştiren, motive eden, başarıya yönlendiren ve sürekli gelişim sağlayan samimi bir çalışma ortamına davet ediyoruz.